دسته بندی ها

پربازدید ترین

 IRNIC نمونه مكاتبات با مركز ثبت دامنه

الف   نمونه م?اتبات با ا?رن?? فرم تعهد نامه متقاضي ثبت مبني بر قبول مسئوليت احتمال?   بسمه...

 كارگزار دامنه يا Name Server چيست ؟

DNS يا كارگزار دامنه آدرس اينترنتي سرويس دهنده هر دامنه است كه با معرفي آنها به دامنه بعد از...

 ن?? هندل چ?ست؟

ن?? هندل در واقع همان ا?انت nic.ir است. با ا?جاد ?? هندل در قسمت ir Domain Registration شما...

 درصورت??ه دوره ?? دامنه تمام شده و تمد?د هم در مهلت قانون? انجام نشود چه شرا?ط? پ?ش م?‌آ?د؟

دوره‌ها?? ?ه ?? دامنه ir در صورت تمد?د نشدن در آن قرار م?‌گ?رد به شرح ز?ر است: ?. قبل از تار?خ...

 IR NIC Terms & Conditions / قواعد مربوط به ثبت دامنه ا?نترنت? ?شور

الف چه ?س? م? تواند تقاضا? ثبت داشته باشد؟ / ?Who May Apply...